Huisregels

Algemeen / Behandelingen
De openingstijden kunt u vinden op onze website.
De praktijk is telefonisch beschikbaar op 06 25 33 48 78. Wij zijn ook te bereiken op info@fysiomoov.nl
Fysio Moov heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wilt u weten of fysiotherapie wordt vergoed binnen uw verzekering, hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt of wanneer een vergoeding stopt? Dan raden we aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent of over de aantal verzekerde behandelingen bent kan er een nota in rekening worden gebracht. Fysio Moov kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De vergoedingen die wij ontvangen van de zorgverzekeraars staan per zorgverzekeraar vast. Indien u een nota krijgt omdat u niet of onvoldoende verzekert bent kan het bedrag verschillen t.o.v. het bedrag dat de verkering uitkeert. Onze tarieven staan op de website.
Als u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van te voren te doen. Zegt u de afspraak binnen 24 uur af? Dan kan de afspraak bij u in rekening worden gebracht.
Als u een eerste afspraak heeft, neemt u dan altijd een (bad-)handdoek, ID kaart en/of zorgverkeringspas mee. Bij de eerste afspraak kan de fysiotherapeut zowel een intake als een behandeling bij u of uw zorgverzekeraar in dienen. De therapeut neemt dan ook langer de tijd voor u om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Fysiomoov is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, er is geen verwijzing nodig vanuit huisarts of specialist
De therapeuten van Fysio Moov hebben het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
Fysio Moov is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade van eigendommen in of buiten het pand.
In geval van calamiteiten dient u altijd de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer/politie) op te volgen.
In de praktijk mag niet worden gerookt.
Als u gebruik maakt van de sportruimtes zijn schone sportschoenen wenselijk.
Huisdieren zijn niet toegestaan
Bij verhindering van uw fysiotherapeut i.v.m. ziekte of vakantie kan uw behandeling worden overgenomen door een collega/ waarnemend fysiotherapeut.

Privacy van persoonsgegevens
Uw fysiotherapeut houdt een dossier bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Alle ruimtes zijn afgesloten zodat uw gegevens beschermt zijn.

Reglement:
Behalve uw fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, collega’s van uw therapeut, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te veranderen.
Uw fysiotherapeut stuurt u aan het eind van het behandeltraject een enquête op. Deze enquête is bedoeld om de kwaliteit van de therapie in kaart te brengen. Als u het wenst om geen enquête te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapie.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Uw fysiotherapeut zal proberen voor de behandeling zijn/haar behandelplan uit te leggen. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.


Klachtenregeling
De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet je de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.
Je kunt met het KNGF_meldformulier_klachten een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtenregeling. Het secretariaat brengt je in contact met een klachtenfunctionaris.
In het Reglement klachtenregeling-fysiotherapie lees je hoe een en ander in z’n werk gaat.
Meer informatie:  tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl
Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kun je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ lees je hoe je een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Privacy Verklaring


Algemeen
Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van paramedische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren de volgende gegevens: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens betreffende gezondheid, naam van uw zorgverzekeraar, naam van uw andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak en betalingsgegevens.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen alleen gegevens uit met andere (para)medisch zorgverleners als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
Voor uw en onze veiligheid kunnen camerabeelden van de wachtruimte worden vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons.
Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met ons. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.